Rada Rodziców

 

 

Rok szkolny 2016/2017

Hanna Machola-Groth – przewodnicząca

Marek Pilch – wiceprzewodniczący

 

Rok szkolny 2014/2015

rr20143 października 2014 r. odbyło się walne zebranie przedstawicieli rodziców wybranych w wyborach klasowych.
Zebrani wysłuchali sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Rady Rodziców za ubiegły rok szkolny.
Ustępującemu prezydium udzielono absolutorium.
Rozliczenie finansowe za rok szkolny 2013/2014

Wybrano nowe prezydium, które w roku szkolnym 2014/2015 będzie działało w składzie:
Piotr Kosobucki – przewodniczący,
Barbara Jażdżewska – wiceprzewodnicząca,
Katarzyna Ebertowska – sekretarz,
Grażyna Wałaszewska – sekretarz,
Maria Linda – skarbnik.

W skład komisji rewizyjnej weszli:
Ewa Nieżurawska – przewodnicząca,
Marek Kłos – członek komisji.

W trakcie zebrania Rada Rodziców:
– zaopiniowała program wychowawczy na rok szkolny 2014/2015,
– program profilaktyczny na lata 2014-2017,
– projekt planu finansowego na rok 2015,
– zapoznała się ze zmianami w statucie liceum,
– ustaliła wysokość składki na Radę Rodziców, która będzie wynosiła 40,- zł/ucznia.

Liceum Ogólnokształcące © 2016 tantar Frontier Theme