Matura

Matura 2017

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego (1a_N )

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego (1b_N)

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego (1d_S)

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w „nowej” formule.

Harmonogram egzaminów w 2017

Komunikat o dostosowaniach

Komunikat o egzaminie z informatyki

Komunikat o przyborach

Informacja o sposobie dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego (4b)

Oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego (7a N)

Oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego (7b_S)

Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej (25a)

Wniosek o weryfikację sumy punktów (25b)
Odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (25c)

Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny (26a)

Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny (26b)

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i przebiegu egzaminu maturalnego 2016

Matura 2016

 

ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

Harmonogram egzaminów w 2016 r.

############################################################

Matura 2015

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w liceum w roku 2015

Wewnątrzszkolna instrukcja maturalna 2015

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Harmonogram egzaminow w 2015 r

Komunikat Dyrektora CKE lista środowisk na egzamin maturalny z informatyki

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 12 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w roku szkolnym 2014/2015

Deklaracja dla absolwentów, którzy ukończyli liceum w 2015 i przystępują do egzaminu maturalnego

Deklaracja dla absolwentów z lat poprzednich, którzy przystępują do egzaminu w 2015 r.

Materiał pomocniczy do przygotowania się na pisemny egzamin maturalny z języka polskiego.

Materia pomocniczy do matury – streszczenie

Materia pomocniczy do matury – interpretacja

Materia pomocniczy do matury – rozprawka
############################################################################################

Matura 2014

Załącznik 1a, deklaracja 1a 2014 dla zdających po raz pierwszy.

Załącznik 1b deklaracja 1b 2014.

Załącznik 1c deklaracja 1c 2014..

Tematy prezentacji z języka polskiego na egzamin maturalny w 2014 r.

Harmonogram egzaminu maturalnego w 2014 r.

Procedury. Egzamin maturalny 2014

Komunikat. Egzamin maturalny 2014. Dostosowania

Wykaz olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w 2014 r.
Uzupełnienie komunikatu o wykazie olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w 2014 r.

Komunikat Dyrektora CKE – matura 2014 z informatyki (środowisko, języki programowania, programy użytkowe)

Druki
Załącznik 13a Oświadczenie o sprawdzeniu komputera
Załącznik 13b Oświadczenie o zapisaniu wyników
Załącznik 14 Informacja o dostosowaniu
Załącznik 17 Wniosek o zdawanie egzaminu w domu zdającego
Załącznik 18 Wniosek o zdawanie egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej – sierpień 2014
Załącznik 19 Wniosek o zdawanie egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym – czerwiec 2014
Załącznik 20 Uprawnienia olimpijczyków – zmiany 2014

41. Rady dla zdających język obcy

42. Rady dla zdających język polski

43. Rady dla zdających biologię

44. Rady dla zdających chemię

45. Rady dla zdających geografię

46. Rady dla zdających historię

47. Rady dla zdających fizykę i astronomię

48. Rady dla zdających informatykę

Liceum Ogólnokształcące © 2016 tantar Frontier Theme